Tuomo Laakso

Näin eduskuntavaalin jälkeen koulutuspolitiikassa huomio kiinnittyy nyt uuden hallituksen muodostamiseen ja tärkeimpänä uuden hallitusohjelman kirjauksiin. Hallitusohjelmassa linjatut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat kulttuurin ja koulutuksen kehittämistoimenpiteitä alkavalla hallituskaudella. Koulutuksen ja tässä taiteen perusopetuksen rahoitustason turvaaminen ja vahvistaminen on erityisen tärkeää.

Elämme aikoja, jolloin taiteen ja kulttuurin tukemista yhteiskunnallisin varoin kyseenalaistetaan. Lyhytnäköiset ja kovat arvot nostavat päätään. Tähän puheeseen on vastattava määrätietoisesti ja tietoperusteisesti, sillä tietoa luovien alojen taloudellisesta ja sosiaalisesta merkityksestä sekä kasvupotentiaalista on paljon.

Eduskunnan sivistysvaliokunta lausui viisaasti vuoden 2023 valtion talousarvioesityksestä taide- ja kulttuurialaa koskien. Valiokunta korosti lausunnossaan taiteen ja kulttuurin sivistystehtävän lisäksi sen terveyttä ja hyvinvointia edistävää vaikutusta. Varsinkin mielen hyvinvoinnin osalta tutkimusnäyttö on vahvaa.

Toisaalta valiokunta korosti, että ”taiteen ja kulttuurin alat ovat kasvua tuovia toimijoita, ei vain valtionrahoituksen kohteita”. Pidän erittäin tärkeänä, että taiteen ja kulttuurin kasvu-, työllisyys- ja vientipotentiaali tunnistetaan laajasti, sillä luovien alojen toiminta läpäisee yhteiskunnan toimintaa kattavasti.

Onneksi lähes kaikki poliittiset puolueet tunnustivat koulutuksen merkitystä vielä vaalien alla. Näitä lupauksia on päättäjien nyt lunastettava ja meidän opetusalan toimijoiden peräänkuulutettava, sillä myös taiteen perusopetuksen rahoitus on osa tätä kokonaisuutta.

Kehitettävää riittää

Taiteen perusopetus tuottaa osaamista, joka on tärkeä saada näkyväksi. Esimerkiksi lukiossa suoritettava lukiodiplomi mahdollistaa taiten perusopetuksessa hankitun osaamisen näyttämisen lukiodiplomin muodossa. Opiskelijan kannalta diplomin suorittamisesta on kuitenkin oltava hyötyä. Siksi lukiodiplomi tulisi rinnastaa säädöksissä ylioppilastutkinnon kokeeseen. Oleellista on, korkeakoulut pystyisivät tätä kautta yhdenvertaisesti hyödyntämään diplomia opiskelijavalinnassaan. Tämä olisi arvokas viesti esimerkiksi yläkoulu- ja lukioikäisille musiikin opiskelijoille taiten perusopetuksessa.

Suhde taiteeseen ja esimerkiksi musiikkiin muotoutuu toki kotona, mutta varsinkin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Siksi on tärkeää, että opettajankoulutukseen otetaan opiskelijoita, joilla on osaamista taiteen saralla. Tätä osaamista tuotetaan nimenomaan taiteen perusopetuksessa. Opettajankoulutuksen opiskelijavalinnassa lukiodiplomin hyödyntämisessä on huomattavia mahdollisuuksia.  

Taiteen perusopetuksella on paljon annettavaa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Viime vuosina on aktiivisesti pyritty mahdollistamaan matalan kynnyksen harrastaminen jokaiselle lapselle sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Harrastamisen suomen mallissa harrastukset tuodaan koululle ja koulupäivän yhteyteen ryhmämuotoisena toimintana. Tässä myös taiteen perusopetuksella on merkittäviä mahdollisuuksia tuoda taideopetusta näkyväksi ja laajentaa harrastajapohjaa. Ratkaisut toteutustavasta  tehdään paikallisesti kunnissa.

Kunnan päätöksillä on merkitystä

Kunta voi vaikuttaa paljon siihen, miten taide- ja kulttuuritoimintaa paikallisesti kehitetään sekä miten sitä hyödynnetään. Laadukas taidekasvatus toimii alueellisena vetovoimatekijänä ja tässä Keravalla on musiikkikasvatuksen osalta hyvä maine. Esimerkkinä taideoppilaitosten hienosta yhteistyöstä haluan mainita taidepäiväkoti Konstin, jonka perustamisesta vastasivat aikanaan keravalaiset taideoppilaitokset. Päiväkodin tiivis yhteistyö taiteen perusopetuksen opettajien kanssa mahdollistaa monipuolisen taidekasvatuksen osana varhaiskasvatusta luoden hyvän pohjan tulevalle harrastamiselle. Tämän kaltaista yhteistyötä tarvitaan.

Koulutuksen osalta oleellista on kiinnittää huomiota myös eheisiin koulutuspolkuihin, jotka alkavat jo varhaiskasvatuksesta jatkuen mahdollisuutena oppilaan mielenkiinnon mukaisesti painotettuun taideopetukseen peruskoulussa. Tässä polussa perinteikkäällä musiikkiluokkatoiminnalla on merkittävä osansa.

Kunnan taidekasvatustoiminta mahdollistaa laajan yhteistyön lisäksi esimerkiksi maahanmuuttajatyössä ja vanhustyössä sekä sosiaali- ja terveystoimen sekä seurakuntien välillä. Kunnan päätökset ja tahtotila ovat tässä oleellisessa asemassa. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä tarvitaan, jotta taideopetuksen kautta saadut ja koetut elämykset ovat mahdollisimman monen saatavilla ja ilona. Taideopetusta ja kulttuuria tarvitaan hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden vahvistajana.

 

Tuomo Laakso

Koulutuspolitiikan erityisasiantuntija
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Keravan musiikkiopistoyhdistyksen hallituksen jäsen

Taidepäiväkoti Konstin hallituksen puheenjohtaja

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
Sähköposti