Hankkeet

Sirkus – yllättäviä kohtaamisia

Hankkeen tavoitteena on suvaitsevainen, toiset huomioiva, omaa osallisuutta tukeva, luovuutta vahvistava, inspiroiva yhteissoitto- ja työympäristö. Musiikkiopiston oppilas kokee yhteenkuuluvuutta ja hyväksytyksi tulemista. Hankkeen avulla pyrimme oppilaiden muusikkouden vahvistamiseen mm. sirkusmenetelmiä ja kehollisia läsnäolotaitoja käyttäen ja yhdessä konserttia valmistaen.

Hanke koostuu sekä lasten että opettajien työpajoista, jotka toteutetaan kevään ja syksyn 2024 aikana, sekä kuudesta konsertista, joiden teemana on Sirkus- yllättäviä kohtaamisia. Konsertit ovat tarinallisia, ja musiikki koostuu suurelta osin Tsaikovskin baleteista, jotka sovitetaan oppilasorkesterille. Konsertissa esiintyy sirkustaiteilijoita, tarinan kertoja, ja konserttien musiikkia ja
konserttien tarinaa käydään läpi jo musiikkiopiston eskareitten muskareissa ja alakoulujen luokilla yhteistyössä kouluopettajien kanssa.

Keravan kaupunki täyttää 100 vuotta vuonna 2024, jonka johdosta musiikkiopisto tarjoaa tämän sirkus-aiheisen konsertin 6-10- vuotiaille keravalaisille lapsille (1500 lasta). Konsertteja on yhteensä kuusi kappaletta; niistä neljä aamukonsertteja, jotka on suunnattu eskareille ja kouluryhmille. Iltakonsertteja olisi kaksi, jotka olisi suunnattu kaikille keravalaisille. Hanketta rahoittaa OPH.

Keravan musiikkiopiston erityisoppijan opintopolku

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja päivittää Keravan musiikkiopiston opettajien osaamista erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Lisäksi pyritään löytämään käytännön työkaluja haastavissa opetustilanteissa toimimiseen.

Hankkeen avulla toteutetaan Keravan musiikkiopistolla henkilökunnan koulutusta ja työpari/pienryhmätoimintaa erityismusiikkikasvatuksessa sekä suunnitellaan ja pilotoidaan erilaisten oppijoiden opintopolku Keravan musiikkiopistoon. Koulutus (luennot, vierailut ja työnohjaus) tarjoaa valmiuksia kohdata erilaisuutta opetustilanteessa, harjaannuttaa huomioimaan erilaisuuden tarpeet ja vahvistaa opettajan ammattitaitoa.

Tuloksia hyödynnetään oppilaitoksen pedagogisessa kehittämistyössä sekä esteettömyyden ja tavoitettavuuden kehittämisessä taideoppilaitoksessa.

Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka. Hanketta tukee Opetushallitus.

Luo peli!

Keravan kuvataidekoulu on järjestänyt Pelisuunnittelun lyhytkurssin. Tähän koulutettiin ensin opettajat käytännön koodausta ja digitaalista pelisuunnittelua varten. Lyhytkurssilla ja opettajakoulutuksessa todettiin tarve myös ääni/musiikin tuottamiselle osaksi pelimaailmaa. Keravan musiikkiopistolla oli ollut jo vireillä ajatus pelimusiikin kehittämisestä. Tästä syntyi Keravan kuvataidekoulun ja Keravan musiikkiopiston yhteinen Luo Peli! -hanke.

Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti nuorten pelinteon osaamista sekä luoda pohjaa pelimusiikin säveltämisen opintoihin. Hankkeen avulla vahvistetaan taiteen perusopeuksen mediataideopetuksen ja koneellisen musiikin osuutta.

Syksyllä 2022 vahvistetaan henkilöstön osaamista koulutuksen kautta ja tammikuussa 2023 starttaa ensimmäinen pilottiryhmä, joka kestää kevätkauden. Tulosten pohjalta kehitetään jatkuvan toiminnan pelisuunnittelun opetuslinja.

Hankkeen koordinoija on Keravan kuvataidekoulu. Hanketta rahoittaa OPH.

Pegasos-runoratsu

Pegasos-runoratsu on kreikkalaisen mytologian taruolento, jonka Zeus lopulta muutti tähdistöksi taivaalle.

Marraskuussa 2022 esitetään Raimo Ahosen musiikkiin perustuva konsertti kaikille keravalaisille 4-6- vuotiaille päiväkotilapsille. Päiväkonsertteja pidetään viisi ja ilta-konsertteja kaksi.

Pegasos-hankkeen tarkoitus on tuoda keravalaisille 4-6vuotiaille lapsille uudenlainen, osallistava taidekokemus. Siinä lapset pääsevät tutun päiväkotiryhmänsä kanssa konserttiin, jonka teemoja, lauluja ja runoja on jo pohjustettu etukäteen tarinallisissa soitinpajoissa musiikillisin työtavoin lapsia osallistaen. Musiikkiopiston opettajat kiertävät pitämässä työpajoja päiväkodeissa. Työpajoihin osallistuisivat kaikki päivänhoidon piirissä olevat keravalaiset 4–6-vuotiaat lapset.

Keravalainen säveltäjä Raimo Ahonen eläköityi Keravan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opettajan toimesta heinäkuussa 2020. Ahonen on säveltänyt merkittävän määrän laadukasta lastenmusiikkia, joka liitää Pegasoksen lailla tyylilajista ja seikkaluista toiseen. Ahosen lastenmusiikkituotannossa on leimallista eri musiikkilajit – vaikkapa jazz, reggae, arabialinen musiikki ja kotimainen pelimannisoitto. Ahosen teosten runoilijoina ovat mm. Leena Laulajainen, Hannele Huovi, Jukka Itkonen, Kirsi Kunnas ja Kaija Pakkanen.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Hanketta tukee TaiKe. Yhteistyökumppaneina ovat Keravan kaupunki, Keravan tanssiopisto ja Keravan kuvataidekoulu.

Nykymusisoinnin kehittäminen

Teknologia-avusteisen nykymusisoinnin kehittäminen – uusia kuulokulmia säveltäjille, laulajille ja instrumentalisteille

Työnimeltään ”Digiloikka 2” avulla mahdollistetaan teknologian hyödyntäminen osana musiikkiopiston sävellys- ja musisointitoimintaa. Näiden välimaastossa on elektroakustinen improvisointi, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan esimerkiksi yhteistä ”jaettua musiikillista leikkiä” yhden tai useamman akustisen instrumentin ja tietokoneen välillä.

Keravan musiikkiopiston OPS kannustaa kokeiluihin, joilla tuetaan oppilaiden luovuuden kehitystä ja vahvistetaan oman instrumentin hallintaa monipuolisissa yhteyksissä. Tavoitteena on opettajakoulutuksen lisäksi ohjata oppilaita elektroniikkaa hyödyntävän nykymusiikin esittämiseen, improvisointiin ja säveltämiseen.

Hanke kestää lukuvuoden 2022 loppuun. Hanketta tukee Opetushallitus.

Ääneni äärellä

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa nostetaan vahvasti esiin säveltäminen, minkä vuoksi tarve säveltämisen ammattimaiselle opetukselle tulee lähivuosina kasvamaan. Hankkeen kautta rakennetaan myös uusia resurssitarpeita musiikkiopistoihin monipuolistaen koulutustarjonnan sisältöä.  

Hankkeen tavoitteena  lapset ja nuoret pystyvät ja uskaltavat improvisoida sekä säveltää enemmän omaa musiikkiaan ja tätä kautta myös ilmaista itseään uudella tavalla. Tämän lisäksi heillä on uusia tapoja tarkastella taidemusiikkia ja vaihtoehtoja perinteisinä tunnetuille tavoille tehdä musiikkia. Hanke auttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään laajemmin sävellyksen taiteellista ja luovaa prosessia laajentaen työkaluja sen tekemiseen ja työtapojen käyttöönottoon myöhemmin.

Hankkeen puitteissa opetus sisältää musiikinteoria ja -historiaopetusta sekä syventää tietoa erilaisista instrumenteista. Projekti antaa myös lapselle tai nuorelle uniikin tavan saada sävellyksen opetusta taidemusiikinsäveltäjältä, jolla voi olla merkitystä myös siinä vaiheessa jos lapsi tai nuori haluaa lähteä opiskelemaan musiikista ammattia tulevaisuudessa. Keravan musiikkiopistossa sävellyksen opettajana ja yhteyshenkilönä toimii säveltäjä Aino Tenkanen.

Sävellystunnit suunnitellaan yhteistyössä säveltäjän ja musiikkiopiston kanssa. Fokus on yksilöopetuksessa ja oppilaiden henkilökohtaisissa sävellystunneissa. Opetus voidaan toteuttaa myös etäopetuksena mahdollisuuksien mukaan alueellisista koronan rajoitustoimenpiteistä johtuen.

Hanketta rahoittaa Suomen Säveltäjät ry

Keravan musiikkiopiston digiloikka

Keravan musiikkiopiston digiloikan tavoitteena on parantaa opetuksen oppilaslähtöisyyttä hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja. Hankeen avulla vakiinnutetaan ja löydetään uusia toimintamalleja verkko-opetukseen. Henkilöstöä koulutetaan käyttämään verkko-opetusta normaalin opetustyön tukena ja täydennyksenä yksilö- ja ryhmäopetuksessa.  

Hanke tukee oppilaiden digitalisoitumista sekä soitonopetuksessa että musiikkiteknologiassa. Opetussuunnitelmaan vakiinnutetaan musiikkiteknologia oppiaineena, jota tarjotaan oppilaille osana taiteen perusopetuksen opintoja. Oppilaat saavat välttämättömät valmiudet musiikin laadukkaaseen harrastamiseen (oman musiikin tallentaminen ja jakelu) sekä mahdollisiin jatko-opintoihin. 

Hanke tuo myönteistä näkyvyyttä musiikkiopistolle, musiikkiopiston konsertit ja tapahtumat näkyvät verkossa sekä sosiaalisessa mediassa. 

Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Hanketta rahoittaa OPH.