In English  |   Eesti   |   Россия

Musiikkiopiston esittely selkokielellä

Keravan musiikkiopistossa lapset ja nuoret opiskelevat soittoa ja laulua. Tätä kutsutaan taiteen perusopetukseksi.

Taiteen perusopetuksessa on kolme osa-aluetta

1) Oppilaat käyvät soittotunneilla kerran viikossa
2) Soittotuntien lisäksi oppilaat soittavat yhdessä toisten oppilaiden kanssa yhtyeissä, bändeissä tai orkesterissa
3) Musiikin teoriatunneilla opetellaan esimerkiksi nuottien nimiä ja sävellajeja. Tämä aine on nimeltään musiikin perusteet. Siitä käytetään lyhennystä ”mupe”.

Alle kouluikäisille lapsille on musiikkileikkikoulu. Ryhmässä lauletaan, soitetaan, leikitään ja liikutaan.

Musiikkiopisto tarjoaa myös aikuisille soitonopetusta. Avoimen opetuksen oppilailla on ainoastaan soittotunnit. Hinnastosta löytyy eri pituisia opetuspaketteja.

Keravan musiikkiopistoon ilmoittaudutaan internetissä osoitteessa kemu.eepos.fi

Musiikkiopistosta voi saada lisätietoa puhelimella tai sähköpostilla
toimistonhoitaja Maija Issakaiselta puh. 041 529 7623 maija.issakainen@keravanmusiikkiopisto.fi tai
opintoihin liittyvissä asioissa apulaisrehtori Kari Syväniemeltä puh. 050 400 2405 kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi

In English

At Kerava music school, children and young people study playing and singing. This is called “perusopetus” (the basic teaching of art).

There are three main things at “perusopetus”.

1) Students attend instrument (or singing) lessons once a week
2) In addition students play together with other students in ensembles, bands or orchestras.
3) Music theory lessons is called “musiikin perusteet” the basics of music. It is abbreviated as ”mupe”.

There is a music play school (“musiikkileikkikoulu”, “muskari”) for children under school age. In the group the children sing, play an instrument and dance.

The music school also offers instrument or singing lessons for adults. “Avoin opetus” (Open education) offers just instrument lessons. The price list includes lesson packages of different lengths.

You can register for the Kerava music school online at kemu.eepos.fi

You can get more information about Kerava music school by calling the assistant principal Kari Syväniemi, tel. +358 50 400 2405, e-mail kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi

Eesti keeles

Kerava muusikakoolis õpivad lapsed ja noored pillimängu ja laulu. Seda nimetatakse kunsti põhiõppeks.

Kunsti põhiõpe koosneb kolmest osast:

1) õpilased osalevad kord nädalas pilliõppetundides;
2) lisaks pilliõppetundidele mängivad pilli koos teiste õpilastega ansamblites, bändides või orkestris;
3) muusikateooria tundides õpitakse näiteks noodinimesid ja helistikke. Selle õppeaine nimi on muusika alused (soome keeles musiikkiperusteet ehk lühendina mupe).

Koolieelikutel on oma muusikaring (soome keeles musiikkileikkikoulu ehk muskari). Muusikaringi rühmas lauldakse, mängitakse pilli ja mänge ning liigutakse.

Muusikakool pakub pilliõpet ka täiskasvanutele. Avatud õppe õpilastel on ainult pilliõppetunnid. Hinnakirjast leiab eri pikkusega õppepakette.

Kerava muusikakooli registreerutakse internetis aadressil kemu.eepos.fi.

Lisateavet saab muusikakoolist telefoni või e-posti teel administraatorilt Maija Issakainenilt telefonil 041-529 7623 või e-posti teel maija.issakainen@keravanmusiikkiopisto.fi või õpingutega seotud küsimustes direktori asetäitjalt Kari Syväniemilt telefonil 050-400 2405 või e-posti teel kari.syväniemi@keravanmusiikkiopisto.fi

По-русски

В музыкальной школе Керава дети, молодежь, a также взрослые учатся игре на различных музыкальных инструментах и пению. Это называется базовым обучением музыке, который включает в себя три основных принципа в базовом музыкальном образовании.

1) Учащиеся посещают уроки музыки (индивидуальные занятия на инструменте) один раз в неделю.
2) Помимо обучения на индивидуальных занятиях, ученики играют вместе в различных ансамблях и оркестрах.
3) На уроках теории музыки учат, например, названиям нот,тональностей и др. Этот предмет называется основы музыки. Сокращённо ”мупе”. (”musiikinperusteet, mupe”)

Работает музыкально-игровая школа для детей дошкольного возраста (”musiikkileikkikoulu”, ”muskari”). На занятиях дети поют,играют и танцуют.
Музыкальная школа также предлагает уроки игры для взрослых. У студентов открытого образования есть только индивидуальные занятия по инструменту или пению. В прайс-лист включены обучающие пакеты разной продолжительности по времени занятий.

Зарегистрироваться в музыкальную школу Керава можно онлайн на сайте kemu.eepos.fi

Дополнительную информацию о музыкальной школе можно получить, позвонив заместителю директора Кари Сювяниеми по телефону 050-400 2405 или по электронной почте kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi