Hankkeet

Pegasos-runoratsu

Pegasos-runoratsu on kreikkalaisen mytologian taruolento, jonka Zeus lopulta muutti tähdistöksi taivaalle.

Marraskuussa 2022 esitetään Raimo Ahosen musiikkiin perustuva konsertti kaikille keravalaisille 4-6- vuotiaille päiväkotilapsille. Päiväkonsertteja pidetään viisi ja ilta-konsertteja kaksi.

Pegasos-hankkeen tarkoitus on tuoda keravalaisille 4-6vuotiaille lapsille uudenlainen, osallistava taidekokemus. Siinä lapset pääsevät tutun päiväkotiryhmänsä kanssa konserttiin, jonka teemoja, lauluja ja runoja on jo pohjustettu etukäteen tarinallisissa soitinpajoissa musiikillisin työtavoin lapsia osallistaen. Musiikkiopiston opettajat kiertävät pitämässä työpajoja päiväkodeissa. Työpajoihin osallistuisivat kaikki päivänhoidon piirissä olevat keravalaiset 4-6-vuotiaat lapset.

Keravalainen säveltäjä Raimo Ahonen eläköityi Keravan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opettajan toimesta heinäkuussa 2020. Ahonen on säveltänyt merkittävän määrän laadukasta lastenmusiikkia, joka liitää Pegasoksen lailla tyylilajista ja seikkaluista toiseen. Ahosen lastenmusiikkituotannossa on leimallista eri musiikkilajit – vaikkapa jazz, reggae, arabialinen musiikki ja kotimainen pelimannisoitto. Ahosen teosten runoilijoina ovat mm. Leena Laulajainen, Hannele Huovi, Jukka Itkonen, Kirsi Kunnas ja Kaija Pakkanen.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Hanketta tukee TaiKe. Yhteistyökumppaneina ovat Keravan kaupunki, Keravan tanssiopisto ja Keravan kuvataidekoulu.

 

Teknologia-avusteisen nykymusisoinnin kehittäminen - uusia kuulokulmia säveltäjille, laulajille ja instrumentalisteille

Työnimeltään ”Digiloikka 2” avulla mahdollistetaan teknologian hyödyntäminen osana musiikkiopiston sävellys- ja musisointitoimintaa. Näiden välimaastossa on elektroakustinen improvisointi, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan esimerkiksi yhteistä ”jaettua musiikillista leikkiä” yhden tai useamman akustisen instrumentin ja tietokoneen välillä.

Keravan musiikkiopiston OPS kannustaa kokeiluihin, joilla tuetaan oppilaiden luovuuden kehitystä ja vahvistetaan oman instrumentin hallintaa monipuolisissa yhteyksissä. Tavoitteena on opettajakoulutuksen lisäksi ohjata oppilaita elektroniikkaa hyödyntävän nykymusiikin esittämiseen, improvisointiin ja säveltämiseen.

Hanke kestää lukuvuoden 2022 loppuun. Hanketta tukee Opetushallitus.

Ääneni äärellä

 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa nostetaan vahvasti esiin säveltäminen, minkä vuoksi tarve säveltämisen ammattimaiselle opetukselle tulee lähivuosina kasvamaan. Hankkeen kautta rakennetaan myös uusia resurssitarpeita musiikkiopistoihin monipuolistaen koulutustarjonnan sisältöä.  

 

Hankkeen tavoitteena  lapset ja nuoret pystyvät ja uskaltavat improvisoida sekä säveltää enemmän omaa musiikkiaan ja tätä kautta myös ilmaista itseään uudella tavalla. Tämän lisäksi heillä on uusia tapoja tarkastella taidemusiikkia ja vaihtoehtoja perinteisinä tunnetuille tavoille tehdä musiikkia. Hanke auttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään laajemmin sävellyksen taiteellista ja luovaa prosessia laajentaen työkaluja sen tekemiseen ja työtapojen käyttöönottoon myöhemmin.

 

Hankkeen puitteissa opetus sisältää musiikinteoria ja -historiaopetusta sekä syventää tietoa erilaisista instrumenteista. Projekti antaa myös lapselle tai nuorelle uniikin tavan saada sävellyksen opetusta taidemusiikinsäveltäjältä, jolla voi olla merkitystä myös siinä vaiheessa jos lapsi tai nuori haluaa lähteä opiskelemaan musiikista ammattia tulevaisuudessa. Keravan musiikkiopistossa sävellyksen opettajana ja yhteyshenkilönä toimii säveltäjä Aino Tenkanen.

 

Sävellystunnit suunnitellaan yhteistyössä säveltäjän ja musiikkiopiston kanssa. Fokus on yksilöopetuksessa ja oppilaiden henkilökohtaisissa sävellystunneissa. Opetus voidaan toteuttaa myös etäopetuksena mahdollisuuksien mukaan alueellisista koronan rajoitustoimenpiteistä johtuen.

 

Hanketta rahoittaa Suomen Säveltäjät ry

 

Keravan musiikkiopiston digiloikka

 

Keravan musiikkiopiston digiloikan tavoitteena on parantaa opetuksen oppilaslähtöisyyttä hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja. Hankeen avulla vakiinnutetaan ja löydetään uusia toimintamalleja verkko-opetukseen. Henkilöstöä koulutetaan käyttämään verkko-opetusta normaalin opetustyön tukena ja täydennyksenä yksilö- ja ryhmäopetuksessa.  

 

Hanke tukee oppilaiden digitalisoitumista sekä soitonopetuksessa että musiikkiteknologiassa. Opetussuunnitelmaan vakiinnutetaan musiikkiteknologia oppiaineena, jota tarjotaan oppilaille osana taiteen perusopetuksen opintoja. Oppilaat saavat välttämättömät valmiudet musiikin laadukkaaseen harrastamiseen (oman musiikin tallentaminen ja jakelu) sekä mahdollisiin jatko-opintoihin. 

Hanke tuo myönteistä näkyvyyttä musiikkiopistolle, musiikkiopiston konsertit ja tapahtumat näkyvät verkossa sekä sosiaalisessa mediassa. 

Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Hanketta rahoittaa OPH.

Taidetivolit-kärkihanke

Keravan musiikkiopiston, Keravan tanssiopiston ja Keravan kuvataidekoulun yhteishankkeen tavoitteena on tutustuttaa lapset taiteen perusopetukseen ja tuoda keravalaista harrastustoimintaa päiväkoteihin.

Ensimmäinen Taidetivolihanke Keravalla on toteutunut syksystä 2016 kevääseen 2017. Seuraava hanke on jatkanut varhaiskasvatuksen puolella vuonna 2018 (kevät ja syksy). Uusin Taidetivoli hanke jatkaa Keravan varhaiskasvatuksen Taidetivolia 1.1.2019–31.5.2020 päiväkodeissa.

Hankkeen aikana päiväkodeissa järjestetään taidekaruselleja, joiden sisältö perustuu taiteen perusopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. Taidekarusellitoiminta on taiteen perusopetuksen varhaisiän kasvatusta.

Päiväkotien taidekarusellit ovat musiikki-tanssikaruselli, tanssi-kuvataidekaruselli ja kuvataide-musiikkikaruselli. Taiteen perusopetusta antavat taideopettajat toimivat kahden opettajan työpareina ja yhdistävät eri taiteenaloja kussakin taidekarusellissa.

Hanketta rahoittaa OKM.

Äänen alkuperä

 

Hanke tarjoaa perusopetuksen oppilaille ja musiikkiopiston klassisen osaston opettajille monipuolisen musiikillisen kokonaisuuden. Hanke on kaksiosainen:

  1. Riikka Talvitien Kerava-aiheinen tilaussävellys musiikkiopiston 40 -vuotisjuhlakonserttiin, jossa oppilaat osallistuvat äänitteiden tekemiseen ja soittajina orkesterissa. Säveltäjä hakee teokseen keravalaista äänimaailmaa ja yhdistää sitä musiikkiopiston oppilasorkesterin soittoon. Sävellyksen kokoonpano on jousiorkesteri ja huiluryhmä. Teoksen tuotantotapa on pedagoginen. 

  2. Sävellystyöpajat oppilaille ja opettajille kevätlukukauden 2019 aikana. Hankkeen avulla oppilaat pääsevät tutustumaan säveltämiseen ja säveltäjän työhön. Lisäksi hanke rohkaisee oppilaita omaan säveltämiseen. 

   3. Opettajat saavat koulutuspaketin, joka rohkaisee sävellyttämiseen oman instrumentin kautta.

Hanke antaa opettajille monipuolisen ”työkalupakin”, joka keskittyy oppilaslähtöisyyteen, opetuksellisen sisällön kehittämiseen ja opetusmetodiikkaan.

 

Hanke kestää lukuvuoden 2018 - 2019. Hanketta rahoittaa OPH.

Kuuntele ja katso Keravan ääniä (Riikka Talvitie): https://youtu.be/9BOsBQ1_jnU

Näppärit kansanmusiikkikurssi Keravalla

 

Keravan musiikkiopisto järjestää Näppärit kansanmusiikkikurssin 18.1. - 20.1.2019 Keravalla Kurkelan koululla. Kurssille voi ilmoittautua eri ikäisiä ja -tasoisia soittajia. Näppäreissä soitettava musiikki koostuu perinteisistä kansanmusiikkisävelmistä ja uudesta sävelletystä kansanmusiikista.

 

Hanketta rahoittaa Alli Paasikivi -säätiö

Tavaksi!

 

Keravan musiikkiopisto ja Keravan kuvataidekoulu toteuttavat hankkeen yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus Pessin ja Keravan kasvatus- ja opetusviraston kanssa. Musiikkiopisto on hankkeen hallinnoija.

Hanke toimii pilottina SATA2- eli Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeessa, jossa rakennetaan toimintamalleja, jotka tukevat lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen saavutettavuutta. Hanke on suunnattu Keravalla vammaisopetuksen alkuopetukseen. Kerho sisältää kokeilua ja havainnointia sekä tutustumista työtapoihin, materiaaleihin ja tekniikoihin. Esillä olevia ilmiöitä lähestytään leikinomaisesti, mielikuvitusta ja tunteita herättäen, ajatustoimintaa kehittäen sekä linkittäen esillä olevaan aiheeseen.

Keravan malli toteutetaan vastaavana Vantaalla keväällä 2019. Jotta malli saadaan jalkautettu kuntarajan yli, järjestetään koulutusta, työparitoimintaa, seminaareja keväällä 2019. Ohjaavina opettajina toimivat Keravan musiikkiopiston ja kuvataidekoulun opettajat.

 

Hanke kestää lukuvuoden 2018 - 2019. Hanketta rahoittaa Sata2-organisaatio.

 

Innovative Bridge of Music (Nordplus)

 

Hankkeeseen osallistutaan yhteistyössä Viron (Johvi), Latvian (Ogre) ja Liettuan (Kelme) kanssa. Neljän musiikkioppilaitoksen oppilas- ja opettajavaihdon suunnittelu käynnistyi lukuvuonna 15 – 16. Opiskelija- ja opettajavaihto käynnistyi lokakuussa 2017 ja kestää kevääseen 2019.Vierailut sisältävät koululaiskonsertteja, luentoja, orkesteriharjoituksia, kansainvälisen orkesterin konsertteja sekä pedagogista vuorovaikutusta.

 

Nordplus Junior – hanke kestää lukuvuodet 2017 – 2018 ja 2018 – 2019.
Nordplus on pohjoismaidenministerineuvoston rahoittama opiskelijavaihto-ohjelma.

 

Concerto Grosso – Viking Barokk 

 

on yhteispohjoismainen projekti, jota esitetään ympäri Pohjoismaita teemalla ”Viikingit kohtaavat barokin”. Suurorkesterin ydin muodostuu ammattilaisorkestereista ja jokaisen maan musiikkioppilaitosnuoren ”edustusjoukkueista”, jotka matkustavat ulkomaisiin konsertteihin.

Reissuorkesterien lisäksi paikallisista musiikkiopistoista osallistuu konserttiin 100–200 eri-ikäistä oppilasta. Tässä tutti - orkesterissa on 300 soittajaa. Jokaisella maalla on konsertissa oma osuutensa, joka sisältää barokkimusiikkia ja kunkin maan kansanmusiikkia.

Keravan musiikkiopisto osallistuu Helsingissä Musiikkitalon tapahtumaan 17.11.18 ja lähettää ”edustusjoukkueen” Osloon 10. – 11.11.18.

Hankkeen rahoituksesta vastaa Fibo Collegium.